English| മലയാളം

Archive

August 12th, 2015

1

1

2

2

July 10th

ജൈവയാത്ര

ജൈവയാത്ര

June 30th

ജൈവയാത്രയോടെ ജൈവനഗരത്തിനു തുടക്കം

 \oteizcw \Kck` \S¸m¡p¶ ssPh\Kcw ]²Xn¡v 30/06/2015 ന്XpS¡ambn. \Kck`m sNbÀt]gvk¬ hn.KucnbpsS t\XrXz¯nð Iu¬kneÀamÀ \S¯p¶ ssPhbm{X ]n.IcpWmIc³ Fw ]n ^vfmKv Hm^v sNbvXp. hnhn[ kvIqfpIfnð \n¶pw F¯nb hnZymÀ°nIfpw IpSpw_{io {]hÀ¯Icpw tNÀ¶v FSp¯ ssPh{]XnÚtbmsSbmWv ssPhbm{X Bcw`n¨Xv bm{X apgph³ hmÀUpIfnepw ]cyS\w \S¯pw.

June 3rd

2015 ഇലക്ഷന്‍ -കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക

 2015 ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ പോളിംഗ് ബൂത്തിലെയും വോട്ടര്‍മാരുടെ കരടു ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.....drive.google.com/folderview

September 18th, 2014

ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ് അപേക്ഷകള്‍ ഇനി സങ്കേതത്തിലൂടെ(ഓണ്‍ലൈനിലൂടെ)

 ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ് അപേക്ഷകള്‍ ഇനി സങ്കേതം സോഫ്റ്റ് വെയറിലൂടെ(ഓണ്‍ലൈല്‍ ) മാത്രമേ സ്വീകരിക്കു എന്ന് മുനിസിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

June 11th

നീലേശ്വരം ബസ്റ്റാന്‍ഡ് - സി.സി.ടി.വി പരസ്യപ്രകാശനാവാകാശം ലേലം 07/07/2014 ന്

     01/07/ 2014 മുതല്‍ 31/03/2015 വരെ നീലേശ്വരം നഗരസഭ ബസ്റ്റാന്‍ഡ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സില്‍ CCTV പരസ്യപ്രദര്‍ശനം നടത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശം 2014 ജൂലായ് 7ാം തിയ്യതി ബുധനാഴ്ച പകല്‍ 11 മണിക്ക് മുനിസിപ്പല്‍ ഓഫീസില്‍ വെച്ച് പരസ്യമായി ലേലം/ക്വട്ടേഷന്‍ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്.ലേലത്തില്‍  പങ്കെടുക്കുവാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ ലേലം തുടങ്ങുന്നതിന് അര മണിക്കൂര്‍ മുമ്പെങ്കിലും 5000/- രൂപ നിരതദ്രവ്യമായി കെട്ടിവെക്കേണ്ടതാണ്.ലേലം/ക്വട്ടേഷന്‍ അന്തിമമായി സ്ഥിരപ്പെടുത്താനും /റദ്ദ് ചെയ്യുവാനുമുള്ള അധികാരം നഗരസഭയുടെ ഭരണസമിതിയില്‍ നിക്ഷിപ്തമാണ

February 21st

വികസനസെമിനാര്‍ 2014-15

വികസനസെമിനാര്‍ 2014-15

വികസനസെമിനാര്‍ 2014-15

വികസനസെമിനാര്‍ 2014-15

വികസനസെമിനാര്‍ 2014-15

വികസനസെമിനാര്‍ 2014-15