English| മലയാളം

Archive - 2015

Date
Type

August 12th

1

1

2

2

July 10th

ജൈവയാത്ര

ജൈവയാത്ര

June 30th

ജൈവയാത്രയോടെ ജൈവനഗരത്തിനു തുടക്കം

 \oteizcw \Kck` \S¸m¡p¶ ssPh\Kcw ]²Xn¡v 30/06/2015 ന്XpS¡ambn. \Kck`m sNbÀt]gvk¬ hn.KucnbpsS t\XrXz¯nð Iu¬kneÀamÀ \S¯p¶ ssPhbm{X ]n.IcpWmIc³ Fw ]n ^vfmKv Hm^v sNbvXp. hnhn[ kvIqfpIfnð \n¶pw F¯nb hnZymÀ°nIfpw IpSpw_{io {]hÀ¯Icpw tNÀ¶v FSp¯ ssPh{]XnÚtbmsSbmWv ssPhbm{X Bcw`n¨Xv bm{X apgph³ hmÀUpIfnepw ]cyS\w \S¯pw.

June 3rd

2015 ഇലക്ഷന്‍ -കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക

 2015 ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ പോളിംഗ് ബൂത്തിലെയും വോട്ടര്‍മാരുടെ കരടു ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.....drive.google.com/folderview